MSGR. F. NORONHA ROAD, SHIVAJI NAGAR, BANGALORE - 560 051. KARNATAKA - INDIA

Former Parish Priest & Rector


Rev. Fr. A. Rautureau
(1895 - 1928)


RT. Rev. MSGR. F. Noronha
(1928 - 1955)


RT. Rev. MSGR. F. X. Celestine
(1957 - 1970)


Very. Rev. Fr. Paul Kinattukara
(1970 - 1977)


MSGR. T. Jabalamai
1st Term - 1977 - 1984
2st Term - 2001 - 2007


RT. Rev. MSGR. Joseph D'Silva
(1984 - 1991)


Very. Rev. Fr. Joseph M Abraham
(1991 - 1998)


Rev. Fr. A. S. Anthony Swamy


Novena Prayer